Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

A. Vaičiulaičio novelės "Tavo veido šviesa" analizė ir interpretacija
Įžanga. Pavadinimas. Teksto ženklai. Tema. Citata. Problema. Veikėjai. Siužeto pobūdis, erdvė, laikas. Idėja. Kompozicija. Stiliaus ypatybės. Pabaiga.
Lietuvių kalbos Analizė (4 pus.)


AB "Rokiškio sūris" finansinė analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Gaminių asortimento analizė. Horizontalioji ir vertikalioji finansinė analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo rodikliai. Pelno analizė. Du point analizė. Lūžio taško analizė. Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos prognozė. Papildomo kapitalo finansavimas. Prognozuojamo lūžio taško analizė. Išvados ir pasiūlymai. Naudota literatūra. Darbo tikslas: Susipažinus su AB „Rokiškio sūris" veikla atlikti finansinę analizę bei prognozavimą. Darbo objektas: AB „Rokiškio sūris" ūkinės veiklos ir jos rezultatų tyrimas.
Ekonomikos Analizė (25 pus.)


AB "Invalda" sandorių statistinė analizė
Darbo tikslas - statistiškai išanalizuoti ab "invalda" sandorius. Tikslui pasiekti keliami uždaviniai. Aprašyti tiriamąjį objektą ir jo požymius, kurie buvo stebimi. Tiriamojo objekto požymio stebėjimų turi būti nemažiau nei 100 (n ≥ 100). Atlikti duomenų statistinę analizę. Duomenis aprašyti, susisteminti, sugrupuoti į atitinkamą intervalų skaičių ir pavaizduoti. Grafiškai. Pateikti pagrindines skaitines imties charakteristikas (vidurkis, mediana, moda, standartinis. Nuokrypis, variacijos koeficientas, asimetrijos ir eksceso bei kiti koeficientai). Pateikti vidurkio ir standartinio pasikliautinuosius intervalus. Patikrinti hipotezę apie imties suderinamumą su normaliuoju dėsniu (pagal χ 2 kriterijų) ir Hipotezę, kad vidurkis lygus medianai. Naudojantis dinamikos eilučių teorija sudaryti prognozavimo modelį. Suformuluoti tikslines išvadas.
Statistikos Analizė (9 pus.)


AB "Sanitas“
Įvadas. Apie bendrovę. Įmonės misija. Istorija. Įvykis. Išvados. Litertatūra. Šio darbo tikslas – išnagrinėti įmonės strateginį planą, kurį ji bandė įgyvendinti 2009 metais, ir pabandyti išaiškinti, kodėl jai nepavyko padidinti pelną išplečiant gamybą.
Vadybos Analizė (9 pus.)


Antano Vaičiulaičio romano "Valentina" Analizė
Pagrindinis Vaičiulaičio kūrybos bruožas yra orientacija į amžinus, pastovius dalykus, nuvalytus nuo laiko apnašų, išgrynintus ir patikrintus. Tai meilė, supratimas, užuojauta, tolerancija, tikėjimas geraisiais žmogaus pradais. Rašytojas daug dėmesio skiria ir rašymo būdui - aiškiam, skaidriam, elegantiškam stiliui, meniškumas Vaičiulaičiui - pagrindinė sąlyga. Jo tekste estetinį pasigėrėjimą kelia taisyklingas ir švarus sakinys, prasminga metafora, muzikalus pasakojimo ritmas, išraiškingos detalės, didelis autoriaus pastabumas ir psichologinė nuovoka, graži spontaniškumo ir racionalumo dermė, pasireiškianti tie kūrinio kompozicijoje, tiek bendroje meninio pasaulio sąrangoje.
Lietuvių kalbos Analizė (2 pus.)


Asmenybės savianalizė
Įvadas. Aš ir mano savybės. Asmenybė ir individualumas. Saviaktualizacija. Asmenybės tipologija. Aš vaizdas. Ryšys su aplinka. Emocinės būsenos. Krizių išgyvenimas ir jų įveikimas. Gynybinių mechanizmų nustatymas. Kontrolės lokusas. Gerosios ir blogosios savybės. Aukštesnieji jausmai. Aš ir kiti. Bendravimas. Socialinė percepcija ir komunikacija. Interakcija. Tranzakcijos. Pozicijos socialinėse grupėse. Bendravimas praktikoje. Šiame darbe atlikta mano, kaip asmenybės, savianalizė. Tai bandymas, remiantis garsiausiomis asmenybių teorijomis ir testų (pateiktų KTU psichologijos katedros dėstytojo J. Jačio bei pačio pasirinktų) pagalba, išanalizuoti ir įvertinti savo kaip asmenybės bruožus, minčių bei veiksmų priežastingumą, o taip pat įvardinti ir apibūdinti savo pagrindines gerąsias ir blogąsias savybes. Kaip pagrindu asmenybės savianalizei atlikti, buvo panaudotas vadovėlis
Psichologijos Analizė (11 pus.)


Automobilių nuomos ir lizingo paslaugas teikiančios įmonės UAB "avis lietuva" analizė
Automobilių nuoma kaip paslauga. "Avis Lietuva" veikla. Trumpai apie Avis. Avis istorija. Avis vizija ir misija. "Avis Lietuva" paslaugų pobūdis. Trumpalaikė automobilių nuoma. Automobilio nuoma nuo iki dienų. Automobilių ir mikroautobusų nuoma su vairuotoju. Automobilio nuoma 1-12 mėnesių. Minilizingas. Veiklos nuoma. Veiklos/ilgalaikė nuoma. Grįžtamoji veiklos nuoma. Esminiai paslaugos teikimo aspektai. "Avis Lietuva" teikiamų paslaugų kokybės analizė. "Avis Lietuva" paslaugų paketas. Paslaugų techninė ir funkcinė kokybė. Techninė paslaugų kokybė. Funkcinė paslaugų kokybė. Paslaugų kokybės atitikimas klientų lūkesčius. Tyrimas. Tyrimo išvados. Paslaugų naudingumas. Trumpalaikė nuoma. Veiklos nuoma. "Avis Lietuva" analizės išvados. Naudoti informacijos šaltiniai.
Vadybos Analizė (11 pus.)


Balys Sruoga. “Numirėliška dalia” ištraukos analizė
„Dievų Miškas” – vienas originaliausių Europos memuaristikoje apie konclagerius. Kūrinio autorius Balys Sruoga – poetas, prozininkas, dramaturgas ir kritikas, didžiausią asmenybės išbandymą, kalinimą hitlerinėje mirties stovykloje, prisiminė ir užrašė su šypsena ir ironija. Kaip tik todėl šis originalus darbas neatitiko žanrinių modelių ir kaip tik todėl ilgą laiką (10 metų) nebuvo spausdinamas, turbūt priminė SSRS valdžiai trėmimo į Sibirą laikus. Šiame ironiškame kūrinyje parodyti du pasauliai – konclagerio realybė ir sukurtasis jo ironiškasis atvaizdas.
Lietuvių kalbos Analizė (1 pus.)


Biomechanika kinematinė analizė
10 užduoties. Kelios sąnario slenkamojo ir sukamojo judesio analizė.
Medicinos Analizė (6 pus.)


Charles Handy: Blusa ir dramblys
Drambliais jis pavadino dideles bendroves- tuos stulpus, ant kurių laikosi dirbantieji. O blusos- tai nepriklausomi darbuotojai, kurie turi nedideles įmones, ar dirba savarankiškai. Knygos autorius klausia : į ką bus panašus darbo pasaulis elektronikos epochoje su naujuoju blusų ir dramblių mišiniu, tai, namo nuomone, blusų bus daug daugiau, o dramblių- mažiau, bet didesnių. Kaip visuomenė prisitaikys prie virtualesnio pasaulio, kai internetas naikina pasaulio sienas?
Užsienio literatūros Analizė (3 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |